Jako absolwent studium podyplomowego „Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji i oceny energetycznej budynków” wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej) posiadam umiejętności oraz uprawnienia do samodzielnego sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego
oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

Wykonam dla Państwa świadectwo charakterystyki energetycznej, audyt termomodernizacyjny lub remontowy. Jestem wpisany do rejestru uprawnionych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - REJESTR .
Numer wpisu w rejestrze: 9860

Posiadam aktualne ubezpieczenie OC, obowiązkowe dla osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej. Potrafię dokonać pomiarów wielkości nieelektrycznych (również jako automatyk) na potrzeby audytu energetycznego.

Posiadam wiedzę niezbędną do oceny zużycia energii w budynku oraz umiem zaproponować rozwiązania racjonalizacji jej zużycia. W zależności od potrzeb klienta mogę zaproponować energooszczędne technologie ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia.